Werkwijze

Behandeling

Kinderpsychologiepraktijk Nuenen biedt behandeling aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 23 jaar met uiteenlopende problematieken, zoals sociale, emotionele en gedragsproblemen. Ook wordt ouderbegeleiding aangeboden. De therapievormen die voornamelijk worden gebruikt, zijn cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en EMDR (traumabehandeling).

Er wordt behandeling geboden voor enkelvoudige, niet complexe klachten op een beperkt aantal leefgebieden. Behandeling is gericht op gedragsverandering, stimuleren van de ontwikkeling, versterken van opvoedvaardigheden, leren omgaan met gedrag van de jeugdige en toezicht hierop houden. De behandeling is kortdurend en klachtgericht. Indien nodig wordt samenwerking gezocht met andere disciplines.

Behandeltraject:

  • Telefonische aanmelding/ screening waarin wordt besproken wat de hulpvraag is. Ik bekijk welke behandeling geboden dient te worden en of ik deze kan bieden gezien mijn opleidingen en expertisen. Ook kijk ik naar de zorgzwaarte: past deze binnen mijn contract met de gemeente of de Basis GGZ.
  • U of uw kind wordt vervolgens op de wachtlijst geplaatst.
  • Er vindt een intakegesprek plaats waarin de hulpvraag, ontwikkeling/voorgeschiedenis en de klachten worden besproken. Hieruit volgt een indicatiestelling.
  • Behandeling wordt gestart. Het behandelplan wordt besproken en er wordt een brief naar de huisarts verstuurd.
  • Ik reflecteer ongeveer om de 5 weken om de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling te meten.
  • Ter afronding volgt er een eindgesprek om de effectiviteit van de behandeling te bespreken met eventueel vervolgadviezen.

Alle werkzaamheden worden verricht door Annemieke van Susante

Kwaliteit
Het kwaliteitsstatuut is hier te downloaden.
De praktijk heeft een KIWA-keurmerk.

Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen (LVVP)
Annemieke van Susante is lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen (LVVP) en is gevisiteerd in 2022 op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria. Het visitatiecertificaat is geldig voor 5 jaar.

Klachtenregeling
Wanneer u ontevreden bent over mijn beroepsmatig handelen, wil ik u vragen zich in eerste instantie tot mij te wenden. Wanneer we er samen niet uitkomen, kunt u overwegen een klacht in te dienen. Ik ben aangesloten bij een onafhankelijke klachten- en geschillenregeling van de LVVP. Zie: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/
Ook kunt u terecht bij het College van Toezicht van het NIP (www.psynip.nl), waarbij ik aangesloten ben.

Vakantie/ ziekte
Bij vakantie of ziekte van de behandelaar wordt overlegd of uw behandeling overgenomen dient te worden door een andere behandelaar.

Crisis
De praktijk biedt geen crisisdienst. Buiten openingstijden van de praktijk wordt bij spoed/ crisis geadviseerd om contact op te nemen met uw huisarts. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost (088-8765151) of de crisisdienst van de GGZE (040-7821277) tot 22:00 uur.